Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

16.224

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

4.735

Hình sự

2.147

Dân sự

8.484

Hôn nhân và gia đình

665

Kinh doanh thương mại

71

Hành chính

9

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

111

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv