Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ:Số 8 - Đường Phù Đổng Thiên Vương - Phường Suối Hoa - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại:0222.3810442 / 0222.3824376
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv