Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

17.439

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.024

Hình sự

2.346

Dân sự

9.142

Hôn nhân và gia đình

706

Kinh doanh thương mại

82

Hành chính

12

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

125

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv