Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

10.163

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.207

Hình sự

1.194

Dân sự

5.319

Hôn nhân và gia đình

349

Kinh doanh thương mại

40

Hành chính

3

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

50

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv