Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

19.228

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.441

Hình sự

2.735

Dân sự

10.011

Hôn nhân và gia đình

791

Kinh doanh thương mại

91

Hành chính

13

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

144

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv